Kaderdecreet

Iemand leest een boek

Wat is Vroeg en nabij en waarom werken we aan een kaderdecreet?

Binnen het beleidsdomein welzijn hebben we de ambitie om stapsgewijs te evolueren naar een beter georganiseerd en meer geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid. 

Alle doelstellingen en ambities binnen dat bredere beleidsplan vatten we samen onder de brede term ‘Vroeg en nabij’. Om die doelstellingen te bereiken zijn verschillende stappen en omwentelingen nodig over een lange termijn en over verschillende legislaturen heen.

Het decreet over de organisatie van een geïntegreerd gezins- en jeugdhulpbeleid (= decreet Vroeg en nabij) vormt een eerste belangrijke tussenstap. Dat decreet is een welzijnsbreed gedeeld initiatief van het Departement Zorg, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en het agentschap Opgroeien. Ook de beleidsdomeinen Jeugd en Onderwijs zijn betrokken.

Dat decreet schept een aantal mogelijkheden om binnen het beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin, samen met onze stakeholders en partners, op korte termijn stappen te zetten naar meer geïntegreerd samenwerken en naar meer toegankelijkheid en continuïteit van zorg- en ondersteuningstrajecten verwezenlijken. Dat kan uiteraard enkel wanneer daarover politieke gedragenheid bestaat en daarom is de definitieve goedkeuring van het decreet belangrijk.

Op basis van een goedgekeurd decreet kan de volgende Vlaamse Regering de bepalingen van het decreet uitvoeren. Wellicht zijn ook in de volgende legislatuur nieuwe en bijkomende regelgevende en budgettaire initiatieven nodig om de doelstellingen binnen het bredere beleidsplan ‘Vroeg en nabij’ ten volle te kunnen verwezenlijken.

Een kind geeft een plant water

Wat is de huidige stand van zaken van het kaderdecreet Vroeg en nabij?

Het decreet wil een kader bieden om verder te evolueren naar een transversaal, coherent en geïntegreerd welzijnsbeleid voor alle aanstaande ouders, kinderen, jongeren, hun gezin en context. De focus ligt daarbij op een versterkte samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid tussen actoren van verschillende sectoren.

Twee belangrijke doelstellingen zijn:

  • een positieve, rijke en inclusieve leefomgeving met een sterke basiszorg- en ondersteuning creëren
  • tijdig toegankelijke, inclusieve, continue, participatieve, effectieve en adequate zorg- en ondersteuningstrajecten verwezenlijken.

Over de hele lijn zijn continuïteit, toegankelijkheid, inclusie en participatie sleutelbegrippen. Het decreet schuift een aantal middelen naar voren om de doelstellingen (meer continuïteit, meer toegankelijkheid etc.) beter te kunnen bereiken: onder meer het concept van de trajectondersteuner, het bijschakelen van zorg- en ondersteuning, het uitbouwen van netwerken, geïntegreerde gegevensdeling en monitoring.  

Het decreet wil daarnaast organisaties mogelijkheden bieden om een gezond en duurzaam sociaal ondernemerschap op te nemen door een kader te creëren:

  • om proeftuinen te installeren
  • om innovatieve projecten te financieren
  • voor een enveloppefinanciering voor netwerken die voldoende mogelijkheden geeft om flexibel te schakelen in functie van veranderende zorg- en ondersteuningsnoden van kinderen en gezinnen. 

Het decreet wil tot slot ook een basis bieden voor een meer geïntegreerd systeem voor monitoring, registratie en gegevensuitwisseling.

Goedgekeurde versies

Een moeder lacht naar haar baby

Hoe gaan we verder aan de slag met de uitvoering van het kaderdecreet?

Na de definitieve goedkeuring van het decreet kunnen we toewerken naar de uitvoering van de bepalingen in dit decreet. Omdat ook de verdere uitvoering van het decreet en de uitdieping van een aantal concepten een welzijnsbreed en intersectoraal verhaal zijn, is het evident dat de projectstructuur die wordt uitgetekend voor de uitvoering van het decreet dat ook weerspiegelt.

Bij de verdere ontwikkeling en opvolging worden ook de beleidsdomeinen Jeugd en Onderwijs en stakeholders vanuit verschillende sectoren betrokken.

  • Logo Vroeg en nabij
  • Logo Vlaamse regering
  • Logo Opgroeien
  • Logo Departement Zorg