Veelgestelde vragen

 • Wat is de taak van de strategische cirkels binnen Vroeg en nabij?

  Tussen januari en juni komen verschillende strategische cirkels samen om Vroeg en nabij verder vorm te geven. De samenstelling van deze strategische cirkels is de verantwoordelijkheid van de voorzitter en de co-voorzitters van elke cirkel. Elke strategische cirkel zal bestaan uit een kerngroep en een consultatiegroep. De consultatiegroepen zullen divers samengesteld zijn: van professionals uit het werkveld, over academici tot cliëntenvertegenwoordigers. De opvolging van het traject loopt via de beleidsraad en de Raadgevende Comités van het VAPH en van Opgroeien.

  Elke strategische cirkel bepaalt zijn manier van werken. Sommige zullen verschillende thema’s in parallelle werkgroepen uitwerken, andere werken alles uit binnen dezelfde consultatiegroep. Alle input uit de strategische cirkels brengen we deze zomer samen in een conceptnota die in het najaar door minister Beke aan de Vlaamse Regering zal worden voorgelegd.

 • Wat wordt bedoeld met een ‘nabije’ jeugdhulpverlening?

  Een sterkere nadruk op preventie heeft als nadeel dat je moeilijk de winst op korte termijn kan meten. Nabij staat enerzijds voor dichtbij; in je vertrouwde omgeving. Basisvoorzieningen, zoals Huizen van het Kind, spelen een belangrijke rol in de realisatie van rechten van kinderen, jongeren en gezinnen. Het gaat om plekken en diensten waar iedereen gebruik van kan maken vanuit een rechtenbenadering. Ze vormen tegelijk de plek waar rond gezinnen, kinderen en jongeren meer gespecialiseerde hulp kan worden bijgeschakeld. Bijschakelen betekent dat er vloeibare samenwerkingen ontstaan tussen basisvoorzieningen en meer gespecialiseerde hulp.

  En dat brengt ons bij de tweede betekenis van “nabij”. Nabij staat ook voor ‘met vertrouwen’ of ‘in vertrouwen’.

  “Vroeg en nabij” staat voor een aanpak die vorm krijgt vanuit een populatiegerichte visie, met een belangrijke focus op preventie en vroeginterventie en in gedeelde verantwoordelijkheid tussen alle partners die zich gezamenlijk zullen engageren. Anders dan in een verkokerd model, waarbij wachtlijsten er vaak voor zorgen dat alternatieve oplossingen uit beeld blijven, pleiten we hier voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokken actoren voor de ondersteuningsvragen die er in een bepaalde regio zijn.

 • Op welke manier zullen de geestelijke gezondheidszorg of de zorg voor personen met een handicap in het plan worden meegenomen?

  Zowel de geestelijke gezondheidszorg als de zorg voor personen met een handicap hebben nu al een uitdrukkelijke plaats in Vroeg en nabij. Vroeg en nabij is een intersectoraal verhaal dat mee actief vorm krijgt vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid en het VAPH. Ook in de strategische cirkels zullen deze sectoren duidelijk vertegenwoordigd zijn.